Privacyverklaring Fotoclub Rapenland

versie 1.0 – 18-10-2018

Introductie

In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens we bewaren en wat we ermee doen. Deze privacyverklaring is een integraal onderdeel van het privacybeleid van Fotoclub Rapenland (verder “de fotoclub”).

De persoonsgegevens die wij verwerken

In deze paragraaf staat wat we vastleggen aan gegevens van diverse groepen betrokkenen.

Van leden * leggen wij de volgende gegevens vast, gedurende het lidmaatschap:

Gegevens

Toegang

 

Website publiek

Website leden

Bestuur

Fotobond

Voor- en achternaam

X

 

X

X

Adresgegevens

 

X

X

 

Telefoonnummer(s)

 

X

X

 

E-mailadres

 

X

X

X

Geboortedatum

 

X

X

 

Ingangsdatum lidmaatschap

 

 

X

 

Lidmaatschapsnummer fotobond

 

 

X

X

IBAN

 

 

X

 

Profielfoto

X **

X

 

 

Profielschets

X **

X

 

 

Portfolio foto’s

X **

X

 

 

 

*  Bij aanvaarden van het lidmaatschap vult het lid een formulier in en geeft door ondertekening toestemming tot bewaren en gebruiken van deze persoonsgegevens door de fotoclub.

** Keuze van de leden zelf.

Van ex-leden bewaren wij naam, e-mail adres en telefoonnummer(s) en, mits ze daar toestemming voor hebben gegeven.

Van bezoekers aan onze expositie die mee doen aan de stemming voor de publiekswedstrijd bewaren we – gedurende de duur van de expositie  – naam, telefoonnummer en e-mail adres. Na de expositie worden alle stembriefjes vernietigd.

Van contactpersonen van de fotobond, contactpersonen van andere clubs, leveranciers, sprekers en modellen kunnen wij voor- en achternaam, telefoonnummer(s) en e-mail adres opslaan.

Van bezoekers aan onze website leggen we het IP adres vast, samen met de bezochte pagina’s. Dit is nodig voor een normale werking van de website en het analyseren van eventuele fouten. De website maakt alleen gebruik van sessie cookies. Er wordt geen gebruik van tracking cookies gemaakt.

Ten behoeve van de Subsidieregeling Stimulering Amateurkunst van Gemeente Eindhoven worden  naam, adres, clubfunctie en lengte lidmaatschap van de leden vermeld in de jaarlijkse aanvraag.

Doeleinden

De persoonsgegevens die we verwerken dienen om als fotoclub te kunnen opereren. We zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen hun gegevens delen met derden. Een beperkt deel van de gegevens (zie de tabel) wordt door de leden zelf gedeeld met de fotobond, nodig voor een inschrijving aldaar.

Beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens

De fotoclub zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij en/of onder verantwoordelijkheid van de fotoclub en op de website.

Toegang naar de website gaat via een versleutelde verbinding (SSL). Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen (via hashing).

Als er toch een inbreuk is in verband met persoonsgegevens, waardoor deze in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, neemt het bestuur van de fotoclub passende maatregelen.

De fotoclub deelt uitsluitend persoonsgegevens met partijen - zoals Fotobond, bank, Kamer van Koophandel - waarvan we aannemen dat deze een adequate beveiliging hebben en voldoen aan de privacywetgeving.

Rechten van betrokkenen

Alle betrokkenen hebben recht op inzage, wijzigen, of wissen van gegevens die de fotoclub over hen heeft geregistreerd.

De fotoclub zal aan alle hierboven genoemde rechten voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn hiervan af te wijken. Bij voorbeeld, de fotoclub zal geregistreerde gegevens van leden pas wissen na beëindiging van het lidmaatschap.

Als u gebruik wilt maken van een of meer van bovenstaande rechten, neem dan contact op met het bestuur. U kunt dat ook doen als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de fotoclub verzamelde persoonsgegevens of indien u een klacht heeft.

Laatste wijziging: 2019-12-16 17:42:44. Aantal keer gezien: 3830